STU og botilbud – arbejdsliv og fordybelse
  

Lovgivningen

Hvis du ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse, har du mulighed for fx at tage en STU-uddannelse. Det er din uddannelsesvejleder, der målgruppevurderer dig til STU el. a. Det er din sagsbehandler/socialrådgiver, der afgør, om du er i målgruppen til vores botilbud.

For mange unge er det helt afgørende, at der følger bo-tilbud med uddannelsen, hvis løsrivelsen fra hjemmet, dannelsen til voksenlivet og STU-forløbet som helhed skal lykkes.

Om STU – Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse:

§ 1. Formålet med ungdomsuddannelsen er, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.

Stk. 2. Ungdomsuddannelsen retter sig mod unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen sikrer, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov orienteres om uddannelsestilbuddet efter denne lov.

 

Om § 107 i Serviceloven ang. midlertidigt botilbud:

Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det. 

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold til:

- personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte.

- personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der har behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte. 

 

Om § 66 i Serviceloven ang. opholdssted for unge under 18 år:

Stk. 5. Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder, hvor den unge selv råder over sin egen bolig, jf. § 66, stk.1, nr. 4, skal være godkendt som konkret egnede i forhold til den pågældende unge af kommunalbestyrelsen i den anbringende kommune.