STU og botilbud – arbejdsliv og fordybelse
  

MÅLGRUPPE

Vores målgruppe er unge med særlige behov

Vi sætter stor pris på at have studerende, som supplerer hinanden. Vi kigger på KOMPETENCENIVEAU, når vi afgør, om unge er egnede til vores uddannelse og/eller botilbud. Alle mennesker kan noget. Ingen kan alt. Vores ofte autismespecifikke rammesætning giver gunstige vilkår for mange helt forskellige unge menesker, som i vores forpligtende fællesskaber udvikler et stærkt fællesskab.

1) Vi har stor viden og erfaring med gennemgribende udviklingsforstyrrelser (autisme, ADHD, ADD m.m.).

2) Vi har også stor viden og erfaring med unge med generelle eller specifikke læringsvanskeligheder, herunder unge, som har brug for tydelige rammer og guidening, som imødegår konkret tænkning.

3) Visse personlighedsforstyrrelser kan vi også rumme. Angst, skizoid personlighedsforstyrrelse og andre typiske sidediagnoser til autisme profiterer særdeles meget af vores autismespecifikke pædagogik. Skrøbelige unge med et stort behov for tryghed og rummelighed har vi også stor succes med. Vi kan dog ikke tilbyde forløb til behandingskrævende unge.

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

1) Unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser er kendetegnet ved ikke at mestre automatiseringer i hjernen og typisk ved, at sociale fællesskaber er svære at indgå i. Derfor fokuserer vi meget på at skabe venskaber og sammenhæng i hverdagen. Venskaber, som holder efter STU/botilbud, og som de unge kan tage med sig ind i voksenlivet. Gennemskuelighed, klare rammer og tryghed er vigtigt! Vi er hele mennesker, og hvis mennesket trives i sin hverdag, øges selvværdet og dermed også læringsparatheden markant. Derfor rammesætter vi via iPads og et centralserversystem, som gør data tilgængelige for alle. Vi dokumenterer og fortæller vores hverdag i billeder, film, lyd og på skrift. Alle ansatte ved med andre ord altid, hvordan det går med den enkelte studerende/beboer. Vi vil fastholde læringen, og vi vil skabe den specifikke struktur for den enkelte, som gør ham/hende til herre i eget liv og klar til at gå ud i verden med selvtillid og et smil på læben. Unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser er ofte kognitivt i stand til at tage afgangsprøver, fag på HF, VUC m.v., og derfor tilbyder vi det som fjernundervisning i en social ramme, som er meningsfuld og specialpædagogisk tilrettelagt for den enkelte. Men vi sikrer også, at det lærte rent faktisk bruges ind i en konstruktiv og samfundsmæssigt meningsfuld ramme. Fx via arbejdspraktikker inden for den unges interesseområder. I det daglige benytter vi redskaber som KAT-kassen, KRAP-teori, PAS-analyse, ICF-klassificering, narrativ praksis m.v.

2) Generelle eller specifikke læringsproblemer imødegår vi med didaktik, som både kompenserer og udfordrer. Via Pædagogisk Analysesystem (PAS)  tilrettelægger vi en hverdag og en undervisning, som tager udgangspunkt i den enkelte unges specifikke muligheder. Vi ved, at når man er god til noget, kan det felt udfordres og udvides og bruges på tværs af faggrænser og kognitive funktionsområder til at styrke og stimulere de områder, hvor den unges funktionsnedsættelser viser sig. Praksislæring, sidemandsoplæring og tværfaglighed er gennemgående i hele den unges hverdag. Hvad enten man arbejder i vores mesterlærekøkken og kopierer lærerens arbejde, eller man spiller samme sang 100 gange i træk eller luger ukrudt eller noget helt 4. eller 5., så er vi intenst opmærksomme på, at den unge lærer og udvikler sig. Matematik, dansk, fremmedsprog, motorisk træning, social læring osv. er over alt i vores hverdag. Det skal gribes, det skal bruges, vi skal lære! Hele tiden. Vi kalder det helhedspædagogik, og unge med læringsvanskeligheder udvikler sig derfor meget markant i vores rammer. Vi arbejder også med konsekvenspædagogikkens værktøjer, når vi hjælper vores unge med at lære at træffe konstruktive og frugtbare valg i deres liv.

3) Sidediagnoser såsom angst, skizoid personlighedsforstyrrelse, OCD o.a. rummes i forhold til den enkelte unge og inddrages direkte i tilrettelæggelsen, samt den daglige udvikling af, den enkelte unges uddannelsesforløb. Kommuner kan tilkøbe ergoterapeutiske og psykologiske supervisioner o.a. efter nærmere aftale.

_______________________________________________________________________________________

- Alle studerende/beboere får udarbejdet statusrapporter og handleplaner løbende.

– Vi har ugentlige strukturerede samtaler.

- Vi arbejder tværfagligt (praktik møder fag møder hverdag møder bosituation osv.)


- Vi udarbejder ICS-dokumentation i Bosted-system, som anbefales af Socialstyrelsen, og som den unges kommune kan overføre direkte til deres system.


- Vi baserer vores praksis på bl.a. Pædagogisk Analysesystem (PAS). Ingen læringstilrettelæggelse foregår ureflekteret!

- Vi arbejder med narrativ praksis. Vi skal fortælle vores liv, huske det, forme det og ultimativt skabe det.

- Vores pædagogik er anerkendende i alle henseender.