STU og botilbud – arbejdsliv og fordybelse
  

MÅLGRUPPE

Vi tilbyder et rummeligt, anerkendende og tydeligt rammesat miljø, som er let og hjemligt at navigere i. Den menneskelige varme og de forpligtende fællesskaber udvikler et tydeligt fælles tredje, som skaber selvværd og selvtillidsfuld adfærd hos vores unge.

1) Vi har stor viden og erfaring med gennemgribende udviklingsforstyrrelser (autisme, ADHD, ADD).

2) Vi har også stor viden og erfaring med unge med generelle eller specifikke læringsvanskeligheder, herunder unge, som benytter konkret tænkning.

3) Angst, skizoid personlighedsforstyrrelse og andre typiske sidediagnoser til autisme profiterer særdeles meget af vores rammer. Skrøbelige unge med et stort behov for tryghed og rummelighed har vi også stor succes med.

4) Vi kan IKKE tilbyde forløb til behandlingskrævende unge. Vi kan heller ikke tilbyde forløb til unge med behandlingskrævende forældre, hvis de er en integreret del af forløbet. I særlige tilfælde kan der aftales forløb for unge med behandlingskrævende forældre, hvis der er foretaget de fornødne tiltag fra handlekommunen ift. forældrene. Fx støtte i hjemmet, medicinering, psykologsamtaler el. a., som handlekommunen i samarbejde med os vurderer er tilstrækkeligt til at sikre et stabilt forløb med et konstruktivt samarbejde.

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

1) Unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser er ofte kendetegnet ved ikke at mestre automatiseringer i hjernen og typisk ved, at sociale fællesskaber er svære at indgå i. Derfor fokuserer vi meget på at skabe venskaber og sammenhæng i hverdagen. Venskaber, som holder efter STU/botilbud, og som de unge kan tage med sig ind i voksenlivet. Gennemskuelighed, let forståelige rammer og tryghed er vigtigt! Vi er hele mennesker, og hvis mennesket trives i sin hverdag, øges selvværdet og dermed også læringsparatheden markant. Derfor rammesætter vi bl.a. meget visuelt. Vi dokumenterer og fortæller vores hverdag i billeder, film, lyd og på skrift og igennem oplevelser. Alle ansatte ved med andre ord altid, hvordan det går med den enkelte studerende/beboer, da den synliggøres i miljøet. Vi vil fastholde læringen, og vi vil skabe den specifikke struktur for den enkelte, som gør ham/hende til herre i eget liv og klar til at gå ud i verden med selvtillid og et smil på læben. Unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser er ofte kognitivt i stand til at tage afgangsprøver, fag på HF, VUC m.v., og derfor tilbyder vi det som fjernundervisning i en social ramme, som er meningsfuld og specialpædagogisk tilrettelagt for den enkelte. Vi understøtter også forløb på VUC med differentieret støtte. Vi sikrer, at det lærte rent faktisk bruges ind i en konstruktiv og samfundsmæssigt meningsfuld ramme. Fx via arbejdspraktikker inden for den unges interesseområder. I det daglige benytter vi redskaber som KAT-kassen, KRAP-teori, PAS-analyse, ICF-klassificering, VUM-udredning, narrativ praksis m.v.

2) Generelle eller specifikke læringsproblemer imødegår vi med didaktik, som både kompenserer og udfordrer i zonen for den nærmeste udvikling. Via Pædagogisk Analysesystem (PAS)  tilrettelægger vi en hverdag og en undervisning, som tager udgangspunkt i den enkelte unges specifikke muligheder. Vi ved, at når man er god til noget, kan det felt udfordres og udvides og bruges på tværs af faggrænser og kognitive funktionsområder til at styrke og stimulere de områder, hvor den unges funktionsnedsættelser viser sig. Praksislæring, sidemandsoplæring og tværfaglighed er gennemgående i hele den unges hverdag. Hvad enten man arbejder i vores mesterlærekøkken og kopierer lærerens arbejde, eller man spiller samme sang 100 gange i træk eller luger ukrudt eller noget helt 4. eller 5., så er vi intenst opmærksomme på, at den unge lærer og udvikler sig. Matematik, dansk, fremmedsprog, motorisk træning, social læring osv. er over alt i vores hverdag. Det skal gribes, det skal bruges, vi skal lære! Hele tiden. Vi kalder det helhedspædagogik, og unge med læringsvanskeligheder udvikler sig derfor meget markant i vores rammer. Vi arbejder også med den moderne konsekvenspædagogiks værktøjer, som den kendes fra produktionsskolerne. Dette sker, når unge, som kognitivt er i stand til det, skal hjælpes med at lære at træffe konstruktive og frugtbare valg i deres liv. Baseret på en analyse af deres erfaringer.

3) Sidediagnoser såsom angst, skizoid personlighedsforstyrrelse, OCD o.a. rummes og inddrages direkte i tilrettelæggelsen, samt den daglige udvikling af den enkelte unges uddannelsesforløb.

Kommuner kan tilkøbe ergoterapeutiske og psykologiske supervisioner o.a. efter nærmere aftale.

_______________________________________________________________________________________

- Alle studerende/beboere får udarbejdet statusrapporter og handleplaner løbende.

– Vi har ugentlige strukturerede samtaler.

- Vi arbejder tværfagligt (praktik møder fag møder hverdag møder bo-situation osv.)


- Vi udarbejder ICS-dokumentation eller VUM-udredninger i Bosted-system, som anbefales af Socialstyrelsen, og som den unges kommune kan overføre direkte til deres system.


- Vi baserer vores praksis på bl.a. Pædagogisk Analysesystem (PAS). Ingen læringstilrettelæggelse foregår ureflekteret!

- Vi arbejder med narrativ praksis. Vi skal fortælle vores liv, huske det, forme det og ultimativt skabe det.

- Vores pædagogik er anerkendende i alle henseender.